Aktuální dotační možnosti

PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY

Podnikatelský sektor: 

 • OP PIK - Inovační vouchery - výzva III
 • OP PIK - Marketing – výzva III
 • OP PIK - Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – výzva II
 • OP PIK - Proof of Concept – výzva I
 • OP PIK - Inovace - výzva VI (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví)
 • OP PIK - Technologie – výzva VI (pro začínající podniky)
 • OP PIK - Technologie – výzva VII
 • OP PIK - Aplikace – Clean Sky 2 – výzva V
 • OP PIK - Úspory energie – výzva III
 • OP PIK - Smart Grids I - výzva III
 • OP PIK - Obnovitelné zdroje energie - výzva III

 

Veřejný a neziskový sektor: 

 • IROP - Deinstitucionalizace psychiatrické péče II – výzva 75
 • IROP - Muzea II – výzva 76
 • IROP - Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování – výzva 77
 • OPŽP - Vysoký energetický standard veřejných budov – výzva 61
 • OPŽP - Prevence vzniku odpadů – výzva 69
 • OPŽP - Vodárenské nádrže a koupaliště - výzva 72
 • OPŽP - Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže – výzva 75
 • OPŽP - Ochrana a péče o přírodu a krajinu – posílit biodiverzitu – výzva 110
 • OPŽP - Ochrana a péče o přírodu a krajinu – posílit přirozené funkce krajiny – výzva 111
 • OPŽP - Ochrana a péče o přírodu a krajinu – zlepšit kvalitu prostředí v sídlech – výzva 112
 • OPŽP - Prevence povodní - výzva 96

 

VÝZVY únor - březen 2018

Podnikatelský sektor

 • OP PIK - Inovace – Inovační projekt – ITI Plzeň - výzva I
 • OP PIK - Potenciál – ITI Plzeň – výzva III
 • OP PIK - Služby infrastruktury – ITI Brno – výzva I
 • OP PIK - Služby infrastruktury – ITI Ostrava – výzva I
 • OP PIK - Spolupráce – Klastry – ITI Plzeň – výzva I
 • OP PIK - Služby infrastruktury – ITI Plzeň – výzva I
 • OP PIK - ICT a sdílené služby – výzva IV
 • OP PIK - Smart grids II (Přenosová síť) – výzva IV
 • OP PIK - Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – výzva II

  

Veřejný a neziskový sektor:

 • IROP - Energetické úspory v bytových domech III – výzva 78
 • IROP - Sociální bydlení II – výzvy 79, 80
 • OPŽP - Protipovodňová ochrana intravilánu - výzva 95
 • OPŽP - Prevence povodní – výzva 97
 • OPŽP - Protipovodňová ochrana intravilánu – bezpečnostní přelivy – výzva 113
 • OPŽP - Sledování kvality ovzduší – výzva 98

 

VÝZVY II. čtvrtletí 2018

Podnikatelský sektor

 • OP PIK - Poradenství – služby pro začínající MSP – výzva I
 • OP PIK - Poradenství – v režimu de minimis pro VTP – výzva I
 • OP PIK - Nemovitosti – finanční nástroj – výzva III
 • OP PIK - Školicí střediska – výzva III
 • OP PIK - Úspory energie v SZT – výzva III
 • OP PIK - Obnovitelné zdroje energie – Vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících výroben elektřiny – výzva IV
 • OP PIK - Obnovitelné zdroje energie – Výstavba a rekonstrukce zdrojů KVET z biomasy – výzva IV
 • OP PIK - Obnovitelné zdroje energie – Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy – výzva IV
 • OP PIK - Obnovitelné zdroje energie – Výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren – výzva IV
 • OP PIK - Spolupráce – Klastry – výzva V
 • OP PIK - Partnerství znalostního transferu – výzva IV
 • PRV - 4.3.2 Lesnická infrastruktura
 • PRV - 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
 • PRV - 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
 • PRV - 6.4.2 Podpora agroturistiky
 • PRV - 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
 • PRV - 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
 • PRV - 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

 

Veřejný a neziskový sektor:

 • Ministerstvo zemědělství - program 129 300 (vodovody, technologie, úpravny vod, kanalizace a ČOV)
 • IROP - Rozvoj sociálních služeb II – výzvy 81, 82

 

VÝZVY III. čtvrtletí 2018

Podnikatelský sektor

 • OP PIK – Úspory energie – výzva IV
 • OP PIK – Aplikace – s účinnou spoluprací - ITI Ostrava – výzva I
 • PRV – 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
 • PRV – 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • PRV – 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
 • PRV – 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 • PRV – 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
 • PRV – 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

Veřejný a neziskový sektor:

 • MMR- Podpora rozvoje a obnovy venkova 2019 (památky, hřiště, místní komunikace)
 • MMR - Podporované byty
 • SFDI - Cyklostezky, zvýšení bezpečnosti dopravy (bezbariérové chodníky, přechody, zálivy autobusových linek)

VÝZVY IV. čtvrtletí 2018

Podnikatelský sektor

 • OP PIK - Úspory energie v SZT – výzva II
 • OP PIK - ICT a sdílené služby – výzva V
 • OP PIK - Proof of Concept – výzva II
 • OP PIK - Inovační vouchery – výzva IV

 

Pro podrobné informace o probíhajících a plánovaných výzvách nás kontaktujte.