Programové období 2014 – 2020

V novém dotačním období 2014 – 2020 bude na dotační projekty v České republice rozděleno z Evropských strukturálních a investičních fondů cca 20,5 mld €.

V rámci operačních programů budou dotační programy a finanční nástroje zaměřeny na rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti především malých a středních firem, rozvoj firemní energetické infrastruktury a technologií, informačních a komunikačních technologií. Nadále budou podporovány projekty zaměřené na inovace produktů a procesů, ICT projekty, vzdělávací projekty, a to na území ČR i v Praze.

Pro firmy v ČR se tak jednoznačně jedná o nejvýznamnější veřejný zdroj financování jejich projektů, který již nemusí být v budoucnu v takovém rozsahu nebo vůbec k dispozici.

Programy vhodné pro podnikatelské záměry, vědu, výzkum a inovace:

 • Operační program Průmysl a inovace pro konkurenceschopnost /OP PIK/
 • Operační program Životní prostředí /OPŽ/
 • Operační program Zaměstnanost /OPZ/
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání /OP VVV/
 • Operační program Doprava
 • Operační program Praha – pól růstu
 • Operační program Rybářství
 • Program rozvoje venkova /PRV/
 • Integrovaný operační program /IROP/
 • Programy přeshraniční spolupráce
 • HORIZONT 2020
 • COSME 2020
 • INTERREG CENTRAL EUROPE 2020
 • Technologická agentura České republiky (TAČR)