Dokumenty ke stažení

Projekt výzkumu a vývoje

Zakládací dokument VaV dle § 34c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Jedná se o vzor Ayming s doporučením jak dokument správně vyplnit.

Metodický pokyn D - 288

Pokyn Ministerstva financí k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, včetně Sdělení k Pokynu č. D-288 ze dne 1.4.2010 a 3.10.2014.

Informace k projektu výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů

GFŘ pro zvýšení informovanosti a právní jistoty poplatníků daně z příjmů právnických a fyzických osob při uplatňování nepřímé daňové podpory výzkumu a vývoje vydává informaci k projektu výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů. Zdroj: Finanční správa, www.financnisprava.cz

Zákon 130/2002 Sb.

Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 

Zákon 194/2016 Sb., kterým se mění Zákon 130/2002 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.

Příručka Frascati 2015

Navrhovaná standardní praxe průzkumů výzkumu a experimentálního vývoje pro země OECD. Zdroj: Technologická agentura ČR, www.tacr.cz

Nařízení komise EU č.651/2014

Definice v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací.

Seznam výzkumných organizací

Seznam výzkumných organizací, jejichž náklady jsou uplatnitelné jako služba v rámci odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Seznam není závazným stanoviskem, ale pouze doporučením Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které subjekty by mohly být považovány za výzkumné organizace, neboť podle názoru Rady splňují podmínky definice "výzkumné organizace". Pravidelně aktualizováno.