Postup při uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj

Při uplatňování odpočtu na VaV doporučujeme dodržovat následující postup:

1. Identifikovat projekty VaV

Analyzovat stávající a plánované činnosti, projekty a zakázky společnosti s cílem správně identifikovat projekty, které splňují parametry výzkumu a vývoje, tzn. posoudit přítomnost ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné/technické nejistoty.

2. Připravit interní směrnici ke sledování projektů VaV a výdajů na ně vynaložených.

Připravit interní směrnici ke sledování VaV projektů a výdajů s nimi spojených (včetně náležitostí projektového managementu a nastavení metodiky výpočtu a evidence nákladů na VaV) a nastavit systematický přístup k aktivitám VaV.

3. Zpracovat  projekt výzkumu a vývoje.

Zpracovat dokument "Projekt výzkumu a vývoje", ve kterém se vymezí cíle projektu, jeho trvání, rozpočet, řešitelé projektu a způsob kontroly dosažených výsledků.

4. Popsat ocenitelný prvek novosti a překonání technické nejistoty. 

Kromě Projektu výzkumu a vývoje doporučujeme připravit popis ocenitelného prvku novosti a popis překonaných technických nejistot u každého uplatňovaného projektu VaV.

5. Identifikovat uplatnitelné náklady a stanovit metodologii výpočtu.

Pro každý projekt VaV identifikovat náklady, ověřit jejich uplatnitelnost a stanovit metodiku jejich výpočtu.

6. Vést oddělenou evidenci nákladů na VaV.

Ke každému VaV projektu vést oddělenou evidenci nákladů na VaV (postačí formou excel tabulky, která musí splňovat požadavky přehlednosti).

7. Stanovit předem jasný způsob kontroly a vyhodnocování výsledků projektu.

Ke každému projektu VaV doporučujeme stanovit předem jasný způsob kontroly a vyhodnocování výsledků projektu v každé jeho fázi, např. pravidelné porady týmu, kontrolní dny, laboratorní testy, zkoušky prototypu, spuštění poloprovozní výroby, atd. Doporučujeme také uchovávat písemné záznamy jako například zápisy z porad týmu, zkušební deníky, průběžné zprávy o plnění cílů projektu, atd. Po dokončení projektu také doporučujeme připravit závěrečnou zprávu a výsledcích projektu.

Společnost Ayming vám s uplatněním odpočtu na VaV a přípravou všech potřebných podkladů velmi ráda pomůže a převezme plnou odpovědnost za jeho správné uplatnění.

Čtěte více v sekci Naše služby.