Uplatnitelné náklady na výzkum a vývoj

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje umožňuje každé společnosti splňující zákonná kritéria odečíst (po druhé) od základu daně 100 % výdajů vynaložených na vývojové projekty.

Mezi uplatnitelné výdaje patří:

  • Osobní výdaje (mzdy a odměny) na výzkumné a vývojové zaměstnance, akademické pracovníky, techniky a pomocný personál poplatníka, včetně zaměstnanců administrativních nebo dělnických profesí
  • Povinné zákonné odvody
  • Odpisy (nebo jejich část) hmotného movitého majetku a nehmotného majetku 
  • Výdaje na materiál, zásoby a drobný hmotný a nehmotný majetek
  • Výdaje na elektrickou energii, teplo, plyn, telekomunikační poplatky a vodné a stočné
  • Úplata u finančního leasingu hmotného movitého majetku
  • Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům
  • Služby a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, které jsou pořízené od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace
  • Certifikace - služby, které spočívají v ověření nebo prokázání toho, že výsledek výzkumu a vývoje splňuje požadavky stanovené právními předpisy

 

Odpočet nelze uplatnit na náklady vynaložené za externí služby a na nehmotné výsledky výzkumu a vývoje pořízené od jiných osob než od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace. Odpočet nelze uplatnit na ty náklady výzkumu a vývoje, na které byla i jen z části poskytnuta podpora z veřejných zdrojů.

Poplatník je povinen vést o nákladech oddělenou evidenci v členění na jednotlivé projekty a jednotlivé účetní případy (postačí formou excel tabulky). Tato evidence musí splňovat požadavek přehlednosti a prokazatelnosti oprávněnosti použití odpočtu.