Uplatnitelné projekty výzkumu a vývoje

Uplatnitelné jsou projekty ze všech oblastí průmyslu a služeb nejčastěji zaměřené na:

 •  Vývoj nových nebo zlepšování stávajících výrobků, SW a služeb
 •  Návrh nových nebo zlepšených technologických postupů, materiálů, atp.
 •  Zlepšování parametrů kvality, vlastností, funkcí
 •  Konstrukce výrobních a pomocných zařízení pro vlastní potřebu
 •  Náročná implementace nových technologií a testování
 •  Zvyšování efektivity výrobních, IT a dalších procesů
 •  Snižování dopadů na životní prostředí, snižování energetické náročnosti nebo zmetkovitosti

 

Každý projekt musí splňovat tři základní kritéria, která projekt odlišují od běžné rutinní činnosti a již osvojených postupů, a jejichž splnění je klíčové pro uplatnitelnost nákladů takového projektu:

 • Přítomnost ocenitelného prvku novosti 
 • Vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty
 • Systematický princip

 

   

 

Pro přítomnost ocenitelného prvku novosti je dostačující tzv. individuální novost, tedy novost na úrovni konkrétní firmy. Rozhodující tedy není to, zda v rámci vývojového projektu navrhované řešení již na regionální či globální úrovni existuje (např. u konkurenční firmy), ale to, že poplatník k takovému řešení či know how nemá přístup a rozhodl se ho získat vlastním úsilím a na své riziko. Může se jednat o novost výrobkovou, technologickou, procesní atp.

Ocenitelný prvek novosti je pak přítomný u projektů, jejichž cílem je:

 • Výrazné zlepšení stávajících výrobků, služeb, technologických postupů a procesů již poplatníkem vyráběných, využívaných atp.
 • Zavádění zcela nových, u poplatníka dosud neexistujících či nepoužívaných výrobků, služeb, technologických postupů a procesů

 

Pro přítomnost technické nejistoty, která je v rámci projektu vyjasňována, a která odlišuje uplatnitelný projekt od projektů rutinních, jsou pak charakteristické:

 •  Možnost variantního řešení a úvaha nad výběrem vhodné alternativy řešení
 •  Přítomnost významných kvalitativních, nákladových či časových rizik
 •  Nadstandardní průběžné či závěrečné vzorkování, prototypování, testování, zkoušení či certifikace ověřující vybranou variantu a zvládnutí identifikovaných rizik 

 

Typickým stimulem pro realizaci takových projektů bývá často požadavek konkrétního zákazníka nebo interní požadavek výroby, marketingu atp. Dalším častým stimulem pak bývá také změna platné legislativy, nová norma atp.

 

Projekty VaV je nejen důležité správně identifikovat, ale za účelem dodržení požadavku na systematický přístup je nezbytné k projektům VaV také připravit řádnou dokumentaci.