Zavřít

Často kladené otázky

Máme pro Vás užitečné odpovědi.

Corps_de_texte_1100x400_QVT_2

Často kladené otázky

Lze získat dotaci zpětně na výdaje, které již byly vynaloženy?

Ne, o dotaci zpětně zažádat nelze. Nejprve je nutné předložit ve vybraném programu podpory žádost. Způsobilé výdaje mohou vznikat nejdříve v den přijatelnosti projektu – tj. den podání Žádosti o podporu. Až v den podání Žádosti o podporu mohou začít vznikat výdaje spojené s realizací projektu, které lze zahrnout mezi způsobilé a nárokovat si je v dotaci (tzv. způsobilé výdaje). Před datem podání Žádosti o podporu tedy nelze uzavřít smlouvy, vystavit objednávku. V opačném případě nelze uznat výdaje z těchto smluvních vztahů za způsobilé.

Lze získat dotaci i na majetek, který není nový?

Ne, majetek pořízený z dotace musí být novým majetkem (tzn. ještě nebyl předmětem odpisů).

Od jakého okamžiku je nutné dodržovat povinnou publicitu projektu?

Publicita je povinná od okamžiku zahájení projektu (zahájení prací). Zahájením prací se rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první právně vymahatelný závazek – objednání zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou – podle toho, která událost nastane dříve. Není tedy relevantní datum vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud žadatel začne s realizací projektu před datem vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, musí se již řídit Pravidly způsobilosti a publicity.

Jaké jsou povinné nástroje publicity projektu?

Mezi povinné nástroje publicity patří internetová stránka žadatele/příjemce (pokud taková stránka existuje), dočasný billboard, stálá pamětní deska/stálý billboard a plakát. Povinné nástroje publicity žadatel/příjemce používá v závislosti na velikosti dotačního projektu.

Kdy se žadatel musí řídit Pravidly pro výběr dodavatelů?

Podle Pravidel pro výběr dodavatelů se musí žadatel řídit, pokud je zakázka v hodnotě rovné nebo vyšší 2.000.000 Kč bez DPH v případě zakázek na dodávky a/nebo služby nebo 6.000.000 Kč bez DPH v případě zakázek na stavební práce. Pokud však celková dotace přesahuje hodnotu 200 mil. Kč, nebo míra dotace u projektu přesahuje 50 % celkových způsobilých výdajů projektu, musí žadatel postupovat podle ZZVZ (zákona o zadávání veřejných zakázek).

Má neúspěšný účastník VŘ nějakou lhůtu na odvolání proti rozhodnutí výběrového řízení?

Pravidla pro výběr dodavatelů neobsahují mechanismus námitek a odvolání. Pokud má účastník pochybnosti o korektním průběhu VŘ, může podat podnět poskytovateli dotace, který se jím bude zabývat. V případě zjištění pochybení v realizovaném VŘ jsou zadavatelům udělovány sankce.

Jaké podklady jsou nezbytné pro podání ŽoP (žádosti o platbu)?

Pro úspěšné podání žádosti o platbu je nezbytné doložit objednávky, kupní smlouvy, úhrady, faktury, předávací protokoly, doklady o zaúčtování a karty majetku. V rámci každé výzvy mohou být drobné rozdíly.

Musím v rámci Zpráv o udržitelnosti projektu (ZoU) dokládat nějaké dokumenty?

Ano. Především Výkaz zisku a ztráty, pokud není zveřejněn v Obchodním rejstříku. Dále je nutné doložit stálost vlastnictví investičního majetku pořízeného v rámci dotace i v době udržitelnosti (např. Karty majetku za sledované období zprávy). V případě některých programů je nutné k vykázané hodnotě konkrétního indikátoru dokládat další dokumenty např. Energetický posudek.

Lze do způsobilých výdajů v programu Inovace zahrnout také výdaje na certifikaci produktu?

Ano, mezi způsobilé výdaje v programu Inovace patří jak dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, tak výdaje na služby, mezi které patří certifikace produktů, marketingová inovace a povinná publicita.

Jaké by měly být výstupy projektu v programu Aplikace?

Podporovanými výstupy projektu jsou: prototyp, užitný vzor, průmyslový vzor, ověřená technologie, poloprovoz a software.

Co je to podpora de minimis?

Podpora de minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu podniku za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Pro přepočet se používá měnový kurz Evropské centrální banky platný v den vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Máte jiný dotaz? Napište nám!