Zavřít

Uplatnitelné náklady na výzkum a vývoj

Správné náklady, průkazná metoda výpočtu, přesná evidence.

header_droit_1000x470_piste_daudit_fiable

Mezi uplatnitelné náklady na výzkum a vývoj v odpočtu patří:

  • Osobní výdaje na výzkumné a vývojové zaměstnance, akademické pracovníky, techniky a pomocný personál poplatníka, včetně zaměstnanců administrativních nebo dělnických profesí.
  • Povinné zákonné odvody.
  • Odpisy hmotného movitého majetku a nehmotného majetku.
  • Výdaje na materiál, zásoby a drobný hmotný a nehmotný majetek.
  • Výdaje na elektrickou energii, teplo, plyn, telekomunikační poplatky a vodné a stočné.
  • Úplata u finančního leasingu hmotného movitého majetku.
  • Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům.
  • Služby a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, které jsou pořízené od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace.

Odpočet nelze uplatnit na náklady vynaložené za externí služby a na nehmotné výsledky výzkumu a vývoje pořízené od jiných osob než od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace. Odpočet nelze uplatnit na ty náklady výzkumu a vývoje, na které byla i jen z části poskytnuta podpora z veřejných zdrojů.

Poplatník je povinen stanovit vhodnou a průkaznou metodu výpočtu jednotlivých nákladů a celkového uplatňovaného odpočtu na VaV a také vést o nákladech oddělenou evidenci v členění na jednotlivé projekty a jednotlivé účetní případy. Tato evidence musí splňovat požadavek přehlednosti a prokazatelnosti oprávněnosti použití odpočtu.

V případě zájmu o posouzení, jaké jsou uplatnitelné náklady na výzkum a vývoj, nebo průkaznosti oddělené evidence nákladů na VaV kontaktujte technického konzultanta Ayming.