Zavřít

Projektová dokumentace pro odpočet na výzkum a vývoj

Klíčový dokument a jeho náležitosti.

Achats-indirects-Assurances-header-droit-1000x470

Projektová dokumentace

K projektu výzkumu a vývoje, ke kterému zaslala společnost oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu VaV (tzv. avízo) na finanční úřad, je společnost povinna zpracovat písemný dokument –  tzv. projektová dokumentace, pokud chce daňový odpočet využít.

V projektové dokumentaci uvede společnost oznámený název projektu VaV a vymezí činnost ve VaV. Projektová dokumentace musí být schválena osobou oprávněnou jednat za společnost, nejpozději ve lhůtě k podání řádného daňového přiznání za první zdaňovací období, za které společnost náklady na projekt v odpočtu uplatní. Název projektu v projektové dokumentaci musí být zcela shodný s názvem projektu v odeslaném avíze.

Projektová dokumentace musí obsahovat:

 • Obchodní firmu nebo název poplatníka, jeho sídlo a daňové identifikační číslo.
 • Cíle projektu, které jsou dosažitelné v době řešení projektu a vyhodnotitelné po jeho ukončení.
 • Dobu řešení projektu (datum zahájení a datum ukončení řešení projektu).
 • Předpokládané výdaje v jednotlivých letech řešení projektu od roku, ve kterém bylo podáno avízo a předpokládané celkové výdaje na řešení projektu.
 • Jména všech osob, které ode dne podání avíza odborně zajišťují nebo budou zajišťovat řešení projektu s uvedením jejich kvalifikace a formy pracovněprávního vztahu k poplatníkovi.
 • Způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků prováděných ode dne podání avíza.
 • Datum, jméno a příjmení oprávněné osoby, která projektovou dokumentaci schválila.

Formální a obsahové zpracování jednotlivých kapitol je na společnosti. Ovšem ustálená praxe finančních kontrol a judikatura z oblasti odpočtu určují nezbytné náležitosti a informace, které v těchto kapitolách a ve vzájemné souvislosti musí být uvedeny pro úspěšnou obhajobu daňového odpočtu na VaV v případě daňové kontroly.

Kvalitně a správně zpracovaná projektová dokumentace je pro úspěšné obhájení daňového odpočtu na VaV klíčovým dokumentem.

Společnost prokazuje změny projektové dokumentace, ke kterým dojde po jejím schválení, evidencí změn (např. samostatný dokument), případně jiným způsobem (např. výpisem z interních systémů společnosti, interní dokumentací, záznamy z účetnictví apod.).

Vzor projektové dokumentace si můžete stáhnout zde.

S čím Vám pomůže Ayming?

 • Připraví projektovou dokumentaci v rozsahu a kvalitě, kterou vyžaduje aktuální praxe finančních úřadů.
 • Pomůže Vám stanovit dostatečně určitou definici cíle projektu.
 • Pomůže Vám vydefinovat dostatečně určitý způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektů VaV a dosažených výsledků.
 • Pomůže Vám nastavit způsob průběžné evidence změn skutečností uvedených v projektové dokumentaci.
 • Sníží administrativní vytíženost Vašeho týmu.

Máte zájem o více informací? Máte konkrétní dotaz? Napište nám!