Zavřít

Aplikace

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

louis-reed-wSTCaQpiLtc-unsplash_1000x470

Aplikace –  OP TAK

Dotační výzva získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Kdo může žádat o dotaci?

 • malé, střední a velké firmy
 • malá firma se střední tržní kapitalizací – do 499 zaměstnanců (small mid-cap)
 • firma se střední tržní kapitalizací – do 3 000 zaměstnanců (mid-cap)
 • výzkumná organizace
 • velká firma (pouze v účinné spolupráci s MSP).

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

Míra podpory

 • malá firma: 45 % – 80 %
 • střední firma: 35 % – 75 %
 • velká firma: 25 % – 65 %

Jaká je forma a výše dotace?

 • Dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci Výzvy je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 125 mil. Kč.

Alokace

4 mld. Kč

Způsobilé výdaje:

 • náklady na smluvní výzkum a poradenské služby VaV
 • osobní náklady výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízené od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
 • náklady na materiál a komponenty
 • paušální náklady a ostatní provozní náklady

Jaké jsou podporované aktivity?

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

 • Průmyslový výzkum
  Plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb.
 • Experimentální vývoj
  Získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů či služeb.

Specifika a omezení dotace

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Podporovanými výstupy projektu jsou poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software.
 • Velká firma (včetně mid-caps a small mid-caps), je oprávněna předložit maximálně 2 projekty (tzn. dvě žádosti o podporu, ve které vystupuje jako žadatel nebo partner).*
 • Malá a střední firma je oprávněna předložit maximálně 3 projekty.*
 • V případě účasti velké firmy s počtem zaměstnanců vyšším než 3000, musí vždy projekt realizovat ve spolupráci s malou či střední firmou (MSP se musí vždy podílet minimálně 30 % na celkových způsobilých výdajích projektu) a zároveň plnit definici účinné spolupráce. V rámci konsorcia je dále podporována i účast výzkumných organizací.

Datum vyhlášení výzvy

15. 8. 2022

Příjem žádostí

1. 9. 2022

Datum ukončení příjmu žádostí

30. 11. 2022

Datum ukončení projektu

31. 12. 2026

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

 

Žádejte o dotace úspěšně s odborníky Ayming

98 %
úspěšnost podaných žádostí

 

Zajímají Vás konkrétní možnosti Vaší firmy? Chcete se zeptat či poradit?

Spojte se s dotačními specialisty Ayming