Zavřít

Na jaké typy nákladů je možné využít odpočet na VaV?

header_droit_1000x470_piste_daudit_fiable

Mezi uplatnitelné náklady na výzkum a vývoj patří:

 • Osobní výdaje (mzdy, odměny, bonusy)
 • Povinné zákonné odvody
 • Odpisy hmotného movitého majetku a nehmotného majetku
 • Výdaje na materiál
 • Výdaje na zásoby a drobný hmotný a nehmotný majetek
 • Výdaje na elektrickou energii, teplo, plyn, telekomunikační poplatky a vodné a stočné
 • Úplata u finančního leasingu hmotného movitého majetku
 • Cestovní náhrady
 • Výdaje na služby a nehmotné výsledky VaV, pořízené od vysoké školy nebo výzkumné organizace
 • Výdaje na certifikaci

Pokud výdaje souvisejí s realizací projektů pouze zčásti, zahrnují se do odpočtu pouze jejich poměrné části.

Máte dotaz? Napište nám!

 • Odpočet nelze uplatnit na náklady vynaložené za externí služby a na nehmotné výsledky výzkumu a vývoje pořízené od jiných osob než od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace.
 • Odpočet nelze uplatnit na ty náklady výzkumu a vývoje, na které byla i jen z části poskytnuta podpora z veřejných zdrojů.

S čím Vám pomůže Ayming?

 • Správně identifikuje veškeré náklady, které lze do dopočtu na VaV zahrnout.
 • Stanoví správnou a průkaznou metodu výpočtu veškerých nákladů
 • Stanoví správnou a průkaznou průběžnou evidenci nákladů na VaV.
 • Prověří rizika spojená s dvojím financováním nákladů na VaV.
 • Optimalizuje výši odpočtu na VaV.
 • Sníží administrativní vytíženost Vašeho týmu.

S identifikací nákladů Vám rádi pomůžeme!