Zavřít

Naše služby v oblasti Dotací pro firmy

Příprava žádostí, administrace projektu a výběrová řízení.

Naše služby v oblasti Dotací pro firmy

Naše služby

Ayming poskytuje komplexní služby v oblasti dotačního poradenství. Vysoká úspěšnost v získávání dotací pro firmy je klíčová, klademe ale důraz také na minimalizaci zátěže klienta při přípravě žádosti. Zcela zásadní je pak administrace již získané dotace a příprava výběrových řízení dle platných pravidel.

1. Dotační monitoring

 • Identifikace vhodného dotačního programu, opatření a příslušné výzvy k podávání žádostí.
 • Ověření splnění kritérií přijatelnosti projektu pro získání dotace.
 • Předběžné vyhodnocení způsobilosti projektu pro získání dotace.
 • Stanovisko a doporučení/nedoporučení přípravy žádosti o dotaci.
 • Návrh optimalizace projektu pro zvýšení pravděpodobnosti získání dotace.

2. Zpracování žádosti o dotaci

 • Koordinace přípravného týmu.
 • Příprava žádosti o dotaci a případně CBA.
 • Zpracování studie proveditelnosti nebo podnikatelského záměru.
 • Vypracování nebo zajištění povinných příloh žádosti o dotaci.
 • Doporučení nepovinných příloh, jejich vypracování.
 • Průběžné konzultace s poskytovatelem dotace a dalšími orgány, prezentace projektu.

3. Administrace projektu

 • Řízení projektu za účelem splnění všech podmínek čerpání dotace.
 • Zpracování dotační dokumentace (monitorovací a závěrečné zprávy, žádosti o platbu, změny v projektu).
 • Podpora při výběru dodavatele projektu dle pravidel dotačního programu.
 • Průběžné konzultace dle aktuálních potřeb a změn projektu.

4. Výběrová řízení

 • Asistence při zpracování zadávací dokumentace.
 • Asistence při zřízení profilu zadavatele.
 • V případě zplnomocnění uveřejnění výzvy na Věstníku veřejných zakázek.
 • Asistence při kontrole podaných nabídek.
 • Zpracování výzvy k doplnění nabídek.
 • Administrace při doplňování nabídek.
 • Asistence při jednáních hodnotící komise.
 • Zpracování protokolů a zpráv z výběrového řízení.
 • Zpracování, případně rozeslání rozhodnutí zadavatele.
 • Kontrola shody smlouvy s podanou nabídkou.

Vzhledem k zaměření Ayming na vícezdrojové financování inovací, disponují grantoví specialisté Ayming také odborností v oblasti dalších veřejných zdrojů, např. firmami často využívaného daňového odpočtu na výzkum a vývoj. Klientovi tak často pomáhají tyto zdroje vhodně kombinovat a maximalizovat tak synergický efekt z využití těchto zdrojů a současně eliminují rizika spočívající v nepovoleném financování jednoho projektu ze dvou veřejných zdrojů (tzv. dvojí financování).

Další významnou přidanou hodnotou dotačního poradenství Ayming je pak to, že do přípravy žádosti o dotaci jsou zapojeni také interní techničtí specialisté, konzultanti pro inovace, kteří zejména u technicky či inovačně zaměřených projektů dokáží žádost o dotaci nejlépe odborně argumentačně podpořit a tím zvýšit pravděpodobnost vysokého bodového zisku u odborných hodnotitelů.

Za naši práci ručíme odměnou a náš odpovědný přístup doplňuje pojištění odpovědnosti za škody ve výši 10 mil. €.

Máte zájem o naše odborné služby? Kontaktujte grantové specialisty Ayming.