Zavřít

Úspory energie

Energy efficiency concept with energy rating chart and LED lamp

Úspory energie – OP TAK

Využijte tuto dotaci na snížení energetické náročnosti ve Vaší firmě.
Výstupem projektu musí být opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Malé, střední a velké firmy
 • subjekt až ze 100 % vlastněný veřejným sektorem

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

Míra podpory

 • 35–65 % dle velikosti podniku  (malý podnik až 65%, střední podnik až 55%, velký podnik až 45%)

Jaká je forma a výše dotace?

 • 0,5 mil. – 200 mil. Kč

Alokace výzvy:

10 mld. Kč

Způsobilé výdaje:

 • dodatečné investiční náklady nezbytné k dosažení vyšší úrovně energetické účinnosti pro podporované činnosti.

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů.
 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti.
 • Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti.
 • Využití odpadní energie.
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2).
 • Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě.

 

Specifikace výzvy

 • Projekt může být realizován na území ČR, mimo NUTS 2 Praha.
 • Žadatelem mohou být v oblasti železniční dopravy i subjekty až ze 100 % vlastněné veřejným sektorem, dále rovněž zemědělští podnikatelé, podnikatelé v potravinářství, maloobchodní organizace a státní organizace (Správa železnic).
 • Opatření renovace stávajících budov musí splnit minimální úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši 30 %.
 • Opatření mimo renovace stávající budovy musí splnit úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů minimálně ve výši 30 % nebo v průměru alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů v porovnání s předchozími emisemi.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace je 25 tis. Kč/GJ za rok, tj. 90 tis. Kč/MWh.
 • Počet žádostí na jedno IČ není omezen.

Příjem žádostí

Do 31.8.2023

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

 

Žádejte o dotace úspěšně s odborníky Ayming

98 %
úspěšnost podaných žádostí

 

Zajímají Vás konkrétní možnosti Vaší firmy? Chcete se zeptat či poradit?

Spojte se s dotačními specialisty Ayming