Vyberte web Vaší země
Zavřít

Úspory energie

I. dotační výzva OP TAK - Úspory energie

Energy efficiency concept with energy rating chart and LED lamp

Úspory energie – OP TAK

Využijte tuto dotaci na snížení energetické náročnosti ve Vaší firmě.

Výstupem projektu musí být opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Malé, střední a velké firmy
 • subjekt až ze 100 % vlastněný veřejným sektorem

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

Míra podpory

 • 55 % – malá firma
 • 45 % – střední firma
 • 35 % – velká firma

Ze způsobilých výdajů po aplikaci srovnávací varianty pro Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj.

 • 65 % – malá firma
 • 55 % – střední firma
 • 45 % – velká firma

Jaká je forma a výše dotace?

 • 0,5 mil. – 200 mil. Kč

V případě více projektů nesmí být projekt uměle rozdělen tak, aby byla překročena maximální výše dotace ve výši 15 milionů EUR na firmu a na investiční projekt.

Alokace

10 mld. Kč

Způsobilé výdaje:

 • dodatečné investiční náklady nezbytné k dosažení vyšší úrovně energetické účinnosti pro podporované činnosti.

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů.
 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti.
 • Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti.
 • Využití odpadní energie.
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2).
 • Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě.
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Specifikace výzvy

 • Projekt může být realizován na území ČR, mimo NUTS 2 Praha.
 • Žadatelem mohou být v oblasti železniční dopravy i subjekty až ze 100 % vlastněné veřejným sektorem, dále rovněž zemědělští podnikatelé, podnikatelé v potravinářství, maloobchodní organizace a státní organizace (Správa železnic).
 • Opatření renovace stávajících budov musí splnit minimální úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši 30 %.
 • Opatření mimo renovace stávající budovy musí splnit úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů minimálně ve výši 30 % nebo v průměru alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů v porovnání s předchozími emisemi.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace je 25 tis. Kč/GJ za rok, tj. 90 tis. Kč/MWh.
 • Počet žádostí na jedno IČ není omezen.

Datum vyhlášení výzvy

15. 8. 2022

Příjem žádostí

1. 9. 2022

Datum ukončení příjmu žádostí

30. 11. 2023

Získejte nezávaznou konzultaci s dotačními experty Ayming

 

Žádejte o dotace úspěšně s odborníky Ayming

98 %
úspěšnost podaných žádostí

 

Zajímají Vás konkrétní možnosti Vaší firmy? Chcete se zeptat či poradit?

Spojte se s dotačními specialisty Ayming