Zavřít

Ayming a úspěšná obhajoba odpočtu na VaV

Experti na odpočet na výzkum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Náš další úspěch – obhájení odpočtu na výzkum a vývoj v hodnotě přes 50 mil. Kč
Aktuality
9 listopadu, 2021

Máme za sebou další úspěšnou obhajobu velice náročné daňové kontroly, v rámci které jsme zastupovali klienta v průběhu celého procesu. Oprávněnost odpočtu jsme hájili téměř 3 roky a kontrola skončila až u Odvolacího finančního ředitelství. To dalo v září letošního roku za pravdu našim odpočtovým specialistům, jejichž námitky uznal jako důvodné a zrušil doměrek přes 50 mil. Kč stanovený Finančním úřadem.

V roce 2019 Finanční úřad našemu klientovi doměřil přes 50 mil. Kč z důvodu nesplnění formálních náležitostí, zejména nesplnění prospektivní podmínky stanovené v § 34c odst. 2 ZDP, tedy že projekt výzkumu a vývoje musí být schválen poplatníkem před zahájením jeho řešení. Správce daně toto své zjištění postavil pouze na skutečnosti, že v předmětných projektech VaV byla uvedena přípravná etapa projektu, která obsahovala analýzu, sběr informací, formulace vize, a která probíhala před samotným zahájením řešení projektů VaV.

Specialisté Ayming se odvolali a poukazovali na skutečnost, že z doložených projektů VaV je zřejmé, že zahájení řešení nastalo až po vyhotovení a schválení projektů VaV, první etapy projektů VaV byly pouze přípravnými fázemi o čemž svědčil i jejich název.

Dále Ayming poukázal na to, že názor Finančního úřadu nebyl založen na faktickém prověření průběhu realizace projektů VaV, ani na jiných dostatečně relevantních argumentech, jelikož ihned po zjištění nedostatků formálních náležitostí projektů VaV došlo ke zrušení celé částky odpočtu VaV a dále nebylo správcem daně prováděno žádné zjišťování, šetření, posuzování ani hodnocení materiálních stránek projektů VaV. Finanční úřad tedy vůbec nezkoumal, zda náklady vynaložené na projekty VaV splňují další zákonné náležitosti a zda se jedná o náklady vynaložené na projekty VaV.

Tato daňová kontrola skončila u Odvolacího finančního ředitelství, které potvrdilo stanovisko specialistů Ayming.

OFŘ je toho názoru, že u všech projektů, včetně těch vztahujících se k výzkumu a vývoji, je existence přípravné fáze nezbytnou podmínkou pro promyšlení, diskuzi a následné zpracování a schválení projektu.

Z pohledu každého vedení společnosti je realizace přípravné fáze nezbytností, obzvláště u strategicky významných, nákladově i časově náročných projektů. Správce daně nemůže očekávat, že daňové subjekty budou sestavovat a schvalovat projekty bez toho, aniž by jejich záměr prodiskutovali, nezkoumali konkurenční prostředí či neformulovali základní vize projektu. Přičemž z logiky věci musí tato fáze předcházet schválení projektu výzkumu a vývoje. Odvolací orgán na základě těchto skutečností dodatečné platební výměry zrušil.

Právě díky letitým zkušenostem s daňovými kontrolami jsme schopni být Vašim silným partnerem v případě obhajoby daňové kontroly odpočtu na VaV a vzhledem k Vašemu velkému zájmu plánujeme další odborný webinář zaměřený právě na finanční kontroly a klíčové oblasti, na které se finanční úřady při kontrolách zaměřují. O termínu webináře Vás budeme již brzy informovat.