Zavřít

Změny v odpočtu na VaV od 1.4.2019

Experti na odpočet na výzkum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Změny v odpočtu na podporu výzkumu a vývoje od 1.4. 2019
Aktuality
25 března, 2019

Od 1. 4. 2019 vstupuje v účinnost novela Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění (ZDP), která upravuje také ustanovení týkající se odpočtu na výzkum a vývoj. Jaké jsou hlavní změny dosavadní legislativy?

Mezi nejdůležitější změny v úpravě odpočtu na podporu VaV patří:

  1. Povinnost zasílat oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje správci daně před zahájením projektu VaV za každý projekt VaV jednotlivě.
  2. Povinnost uvést v oznámení dle bodu 1 název projektu VaV vystihující jeho obecné zaměření a základní identifikační údaje Vaší společnosti (název, sídlo, DIČ).
  3. Povinnost schválit Projektovou dokumentaci (dříve tzv. Projekt výzkumu vývoje) k datu pro podání řádného daňového přiznání za období, za které poplatník odečte od základu daně první odpočet vztahující se ke konkrétnímu projektu výzkumu a vývoje. Projektovou dokumentaci může podepsat kromě statutárního orgánu také osoba oprávněná jednat za poplatníka.
  4. Povinnost uvést zcela shodný název projektu VaV v záměru dle bodu 1 a v Projektové dokumentaci dle bodu 2.
  5. Povinnost vést průběžnou interní evidenci změn v projektu VaV oproti skutečnostem uvedeným v Projektové dokumentaci.

1. Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje

Od 1. 4. 2019 bude nově nutné příslušnému správci daně prostřednictvím Vaší datové schránky odeslat oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu VaV (tzv. „avízo“) zvlášť za jednotlivý projekt VaV. Uvedené avízo doporučujeme správci daně odeslat ihned po identifikaci každého plánovaného projektu VaV, ideálně před zahájením jeho realizace. Avízo je možné zaslat také po zahájení nebo v průběhu realizace projektu VaV, ale náklady vynaložené na projekt VaV budou do odpočtu na VaV uplatnitelné až po jeho zaslání správci daně.

Avízo musí obsahovat název projektu VaV vystihující jeho obecné zaměření a základní identifikační údaje Vaší společnosti (název, sídlo, DIČ).

Nárok na odpočet výdajů na VaV budete mít až od momentu odeslání uvedeného oznámení správci daně. Bude-li tedy výdaj vynaložen přede dnem podání tohoto oznámení, byť v souvislosti s realizací projektu VaV, nebude jej možné do odpočtu zahrnout.

Účelem oznámení je tak informovat správce daně o záměru poplatníka odečíst od základu daně odpočet související s realizací projektu VaV a současně určit okamžik, od kterého se výdaje vynaložené při realizaci projektu VaV posuzují jako výdaje, které lze zahrnout do odpočtu na podporu VaV. Tímto okamžikem je den podání oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet.

Je proto velmi důležité včas identifikovat veškeré projekty VaV a uvedené avízo správci daně zaslat ideálně před zahájením jejich realizace nebo co nejdříve po zahájení jejich realizace.

2. Projektová dokumentace

K projektu VaV, ke kterému se váže oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu VaV, poplatník zpracuje Projektovou dokumentaci, ve které uvede oznámený název projektu výzkumu a vývoje a vymezí činnost ve výzkumu a vývoji.

V návaznosti na zavedení institutu oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu VaV je nezbytné schválit Projektovou dokumentaci až ve lhůtě pro podání řádného daňového přiznání za období, za které poplatník odečte od základu daně první odpočet vztahující se ke konkrétnímu projektu VaV.  Projektovou dokumentaci je poplatník povinen ve stejné lhůtě schválit i v případě, že odpočet za dané období nemůže odečíst z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty.

Upozorňujeme Vás, že je zcela nezbytné, aby název projektu uvedený v Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu VaV byl zcela shodný s názvem projektu uvedeným v Projektové dokumentaci.

Náležitosti Projektové dokumentace jsou shodné s dokumentem nazývaným podle dosavadní legislativy Projekt VaV, až na dvě změny:

  • Není nutné uvádět místo schválení Projektové dokumentace a
  • Projektovou dokumentaci může schválit kromě statutárního orgánu také osoba oprávněná jednat za poplatníka.

3. Evidence změn

Poplatník eviduje změny skutečností uvedených v Projektové dokumentaci, ke kterým dojde po jejím schválení. Změny skutečností je poplatník povinen v evidenci zaznamenat průběžně. Název a cíle projektu VaV nelze po dobu řešení projektu VaV měnit.

Úprava či doplnění původně uvedených skutečností (kdy jsou tyto úpravy nezbytné v důsledku změn okolností, které nastanou po schválení Projektové dokumentace) nicméně nebude zaznamenána v samotné Projektové dokumentaci (tu již po jejím schválení nelze upravovat), nýbrž v evidenci, kterou poplatník nově povede právě za účelem zaznamenání změn skutečností uvedených v Projektové dokumentaci.Název projektu VaV a cíle projektu VaV však poplatník změnit nemůže, neboť by se jednalo o projekt jiný, k němuž by bylo znovu zapotřebí podat oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu VaV a následně schválit novou Projektovou dokumentaci.

Důsledkem nevedení evidence pak zpravidla bude krácení výše výdajů zahrnovaných odpočtu na podporu VaV (v krajním případě může dojít k vyloučení veškerých výdajů z odpočtu na podporu VaV).

V případě dotazů jsme Vám samozřejmě plně k dispozici. Ayming Vám rád poskytne veškerou podporu a součinnost pro efektivní implementaci legislativních změn týkajících se odpočtu na podporu VaV.

Zobrazit komentáře

Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *