Zavřít

Uplatnitelné náklady na výzkum a vývoj

Správné náklady, průkazná evidence.

header_droit_1000x470_piste_daudit_fiable

Uplatnitelné náklady na výzkum a vývoj

Společnost, která chce využít odpočet na výzkum a vývoj musí vést o nákladech oddělenou evidenci v členění na jednotlivé projekty výzkumu a vývoje a jednotlivé účetní případy. Tato evidence musí splňovat požadavek přehlednosti a prokazatelnosti.

Mezi uplatnitelné náklady na výzkum a vývoj v odpočtu patří:

 • Osobní výdaje na výzkumné a vývojové zaměstnance, akademické pracovníky, techniky a pomocný personál, včetně zaměstnanců administrativních nebo dělnických profesí podílejících se na řešení projektu VaV, a jim odpovídající výdaje na povinné zákonné odvody. Konkrétně se jedná o:
  • mzdy zaměstnanců
  • zvýšení pohyblivé částky mzdy
  • odměny poskytované na základě dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
 • Odpisy (nebo jejich část) hmotného movitého majetku a nehmotného majetku.
 • Výdaje na materiál.
 • Výdaje na zásoby a drobný hmotný a nehmotný majetek, výdaje na knihy a časopisy.
 • Výdaje na elektrickou energii, teplo, plyn, telekomunikační poplatky a vodné a stočné
 • Úplata (nebo její část) u finančního leasingu hmotného movitého majetku.
 • Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům.
 • Výdaje na služby a nehmotné výsledky VaV, které jsou pořízené od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace.
 • Výdaje na certifikaci (tzn. služby, které spočívají v ověření nebo prokázání toho, že výsledek VaV splňuje požadavky stanovené právními předpisy), pokud výdaje na ověření nebo prokázání nebyly zahrnuty do odpočtu u jiného poplatníka.

Pokud výdaje souvisejí s realizací projektů VaV pouze zčásti, zahrnují se do odpočtu na VaV pouze jejich poměrné části.

Odpočet nelze uplatnit na náklady vynaložené za externí služby a na nehmotné výsledky výzkumu a vývoje pořízené od jiných osob než od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace. Odpočet nelze uplatnit na ty náklady výzkumu a vývoje, na které byla i jen z části poskytnuta podpora z veřejných zdrojů.

Společnost je povinna stanovit vhodnou a průkaznou metodu výpočtu jednotlivých nákladů a celkového uplatňovaného odpočtu na VaV a také vést o nákladech oddělenou evidenci v členění na jednotlivé projekty a jednotlivé účetní případy. Tato evidence musí splňovat požadavek přehlednosti a prokazatelnosti oprávněnosti použití odpočtu.

S čím Vám pomůže Ayming?

 • Správně identifikuje veškeré náklady, které lze do dopočtu na VaV zahrnout.
 • Stanoví správnou a průkaznou metodu výpočtu veškerých nákladů
 • Stanoví správnou a průkaznou průběžnou evidenci nákladů na VaV.
 • Prověří rizika spojená s dvojím financováním nákladů na VaV.
 • Optimalizuje výši odpočtu na VaV.
 • Sníží administrativní vytíženost Vašeho týmu.

Máte zájem o více informací? Máte konkrétní dotaz? Napište nám!