Zavřít

Výzva Energie

Výzva z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen

Ayming-energy-gas_1000x470

Výzva Energie

Výzva 1 z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen

Oprávněný žadatel:

 • Je fyzická nebo právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost.
 • alespoň jedno odběrné a předávací místo připojené k distribuční soustavě elektřiny anebo plynu, na které se nevztahuje nařízení vlády č. 298 Sb. ze dne 5. října 2022 o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci v platném znění.
 • Prokáže, že ve způsobilém období od 1. února 2022 do 31. října 2022 došlo k navýšení jednotkových cen na plyn anebo elektřinu oproti roku 2021 více než dvojnásobně
 • Pokud obrat z nepodporovaných činností dle klasifikace CZ NACE v souhrnu nepřekročil více než 50 % z celkového obratu všech činností v roce 2021.

Způsobilé náklady – forma podpory:

 • Náklady na nákup komodit elektřiny a zemního plynu žadatelem jakožto konečným spotřebitelem.
 • Způsobilé náklady může žadatel prokázat po měsících či v souhrnu za celé způsobilé období = od 1. února 2022 do 31. října 2022.
 • v září a říjnu 2022 nesmí množství zemního plynu a elektřiny použité pro výpočet způsobilých nákladů překročit 70 % spotřeby příjemce za stejné období roku 2021.

Výše podpory:

Energeticky náročný podnik:

 • Pokud náklady na spotřebu energetických produktů a elektřiny činily alespoň 3,0 % Obratu v roce 2021.
 • Výše podpory činí 50 % způsobilých nákladů, maximálně do nižší z částek: 80 % Provozní ztráty nebo 200 mil. Kč na jednoho příjemce.

Podnik ve vybraných odvětvích:

 • Více než 50 % Obratu v roce 2021 spadá do odvětví nebo pododvětví uvedených v Příloze 5 Výzvy.
 • Výše podpory činí 70 % způsobilých nákladů, maximálně do nižší z částek: 80 % Provozní ztráty nebo 200 mil. Kč na jednoho příjemce.

Podnik, který nežádá ani v jedné z těchto forem:

 • Výše podpory činí 30 % způsobilých nákladů, maximálně do výše 45 mil. Kč na jednoho příjemce

Pokud žadatel podává žádost jako Energeticky náročný podnik nebo jako Podnik ve vybraných odvětvích, musí dále splňovat tyto podmínky:

 • Žadatel se nachází v Provozní ztrátě (hodnota EBITDA ˂ 0),
 • Způsobilé náklady musí tvořit alespoň 50 % Provozní ztráty