Zavřít

Dotace pro zemědělství a potravinářství

Experti na odpočet na výzkum a vývoj > Aktuální dotační možnosti > Dotace pro zemědělství a potravinářství
nature1100x400

Dotace pro zemědělství a potravinářství

Investice do zemědělských podniků

Program podporuje výstavbu zemědělských objektů a nákup nové technologie včetně mobilních strojů. Žádat mohou zemědělští podnikatelé a skupiny zemědělských podnikatelů, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 1 – 150 mil. Kč dle zaměření. Míra podpory je 40 % (s preferencemi až 60 %) bez ohledu na velikost podniku.

Zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Program je zaměřen na stavební i technologické investice do rozvoje zpracování zemědělských produktů a přípravu pro jejich uvedení na trh. Žádat mohou mikro, malí a střední zemědělští podnikatelé a výrobci potravin a krmiv, kteří jsou současně vedeni v evidenci zemědělského podnikatele (EZP) a jejichž podíl z příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech za poslední uzavřené účetní období musí činit méně než 45 %, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 100 tis. – 30 mil. Kč. Míra podpory je 40 % pro všechny žadatele.

Nezemědělské činnosti

Program je zaměřen na založení nebo rozvoj provozoven a pořízení technologií pro nezemědělskou činnost. Jedná se zejména o oblasti zpracovatelského průmyslu a maloobchodu, stavebnictví, výzkum a vývoj. Žádat mohou zemědělští podnikatelé registrovaní v EZP mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 200 tis. – 10 mil. Kč. Míra podpory je pro malé podniky 45 %, střední podniky 35 % a velké podniky 25 %.

Podpora agroturistiky

Program podporuje investice do výstavby malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení. Žádat mohou zemědělští podnikatelé evidovaní v EZP, kteří vykazují min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům nebo chovají minimálně 0,3 VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 3 ha. Realizace musí probíhat mimo hl. m. Praha, Plzeň, Liberec, Brno a Ostravu. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 200 tis. – 10 mil. Kč. Míra podpory je pro malý podnik 45 %, střední podnik 35 % a velký podnik 25 %.

Podpora energie z obnovitelných zdrojů

V rámci programu jsou podporovány výstavby zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie, především tvarovaných biopaliv. Žádat mohou zemědělští podnikatelé evidovaní v EZP. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 200 tis. – 10 mil. Kč. Míra podpory je pro malý podnik 45 %, střední podnik 35 % a velký podnik 25 %.

Lesnická infrastruktura

Cílem programu jsou investice do výstavby a rekonstrukce lesních cest vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Žádat mohou držitelé lesů (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé), mimo hl. m. Praha. Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 10 tis. Kč – 8 mil. Kč. Míra podpory je 80 % pro všechny žadatele.

Ochrana melioračních a zpevňujících dřevin

V rámci programu jsou dotovány náklady na ochranu melioračních a zpevňujících dřevin od doby výsadby do stádia zajištění porostů. Žádat mohou držitelé lesů a jejich sdružení (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé, mimo státní podnik), mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 10 tis. – 500 tis. Kč. Míra podpory je 50 % pro všechny žadatele.

Technika a technologie pro lesní hospodářství

Program je zaměřen na investice do lesní techniky a postupů práce. Žádat mohou držitelé lesů (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé), mimo hl. m. Praha. Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 10 tis. – 15 mil. Kč. Míra podpory je 50 % pro všechny žadatele.

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Cílem programu jsou investice do stavebních úprav a technologií pro pilnice a objekty určené pro sušení a impregnování masivního dřeva. Žádat mohou mikro nebo malé podniky v lesnictví nebo souvisejících odvětvích, obce nebo právnické osoby zřízené obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 5 tis. – 2,5 mil. Kč. Míra podpory je 50 % pro všechny žadatele.

Podpora vývoje nových produktů a technologií v zemědělské prvovýrobě

Programu je zaměřen na rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě. Žádat mohou výrobci potravin nebo krmiv nebo uskupení minimálně 2 subjektů, kde je nejméně jeden subjekt výrobcem potravin nebo krmiv a jeden subjekt výzkumnou institucí, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 500 tis. – 50 mil. Kč. Míra podpory je 50 % pro všechny žadatele.

Podpora vývoje nových produktů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Cílem tohoto výzkumného programu je spolupráce výrobců potravin a krmiv s výzkumnými institucemi na vývoj nových postupů, technologií zpracování a vývoj nových produktů. Žádat mohou výrobci potravin nebo krmiv nebo uskupení minimálně 2 subjektů, kde je nejméně jeden subjekt výrobcem potravin nebo krmiv a jeden subjekt výzkumnou institucí, mimo hl. m. Praha. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 1 mil. – 150 mil. Kč. Míra podpory je 50 % pro všechny žadatele.

Podpora operačních skupin a projektů EIP

Cílem tohoto výzkumného programu je vytvoření operačních skupin pro přenos výsledků vývoje a výzkumu do praxe. Skupiny musí být tvořeny min. dvěma subjekty, které svou činností spadají pod evropské inovační partnerství (EIP) a to po dobu až 7 let. Žádat mohou zemědělští a potravinářští podnikatelé mimo hl. m. Praha s uzavřenou smlouvou o spolupráci s ostatními členy skupiny. Výše dotace se pohybuje v rozmezí 1 mil. – 150 mil. Kč. Míra podpory je 85 % z provozních nákladů na spolupráci a 50 % z přímých nákladů.

Zaujaly Vás tyto dotační programy? Kontaktujte naše grantové specialisty.