Zavřít

Projektová dokumentace k odpočtu VaV

Experti na odpočet na výzkum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Seriál k problematice projektové dokumentace pro účely odpočtu na podporu VaV: 2. díl – Jak napsat vyhodnotitelné a dosažitelné cíle

Rozhodli jsme se pro Vás připravit seriál k problematice přípravy projektové dokumentace pro účely odpočtu na podporu výzkumu a vývoje, zaměřený na doporučení, jak psát jednotlivé kapitoly tohoto klíčového dokumentu.

Dnes pokračujeme s druhým dílem našeho seriálu – Jak napsat vyhodnotitelné a dosažitelné cíle projektu VaV.

Jak koncipovat cíle projektu

Zákon o dani z příjmu stanoví, že k projektu výzkumu a vývoje, ke kterému se váže oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje, poplatník zpracuje projektovou dokumentaci, ve které uvede oznámený název projektu výzkumu a vývoje a vymezí činnost ve výzkumu a vývoji podle zákona upravujícího podporu výzkumu a vývoje.

Projektová dokumentace má obsahovat cíle projektu, které jsou dosažitelné v době řešení projektu a vyhodnotitelné po jeho ukončení.

Cíle projektu tedy musí reflektovat požadavek dosažitelnosti a vyhodnotitelnosti. To znamená, že poplatník si musí stanovit cíle, dosažení kterých bude možné dle objektivních kritérií a parametrů vyhodnotit a dle toho také vyhodnotit úspěšnost nebo neúspěšnost celého projektu VaV. Z toho tedy vyplývá, že je zde jednoznačná vazba na popis způsobu kontroly a hodnocení projektu v projektové dokumentaci. Poplatník musí být tedy schopen současně s definicí cíle definovat, jakým způsobem, na základě jakých kritérií, bude daný cíl vyhodnocován.

Cíle by měly být popsány srozumitelně a jasně. Pozor na přílišnou obecnost zadání, tj. cíle by měly být konkrétní, jasně definované. Doporučujeme, pokud je to možné, stanovit si konkrétní měřitelné parametry, které chcete dosáhnout (není to však nutností).

Je vhodné cíle definovat za použití popisu výchozího stavu (stavu před realizací projektu), a tedy vysvětlit proč se vůbec do realizace VaV projektu pouštíte (co je Vaše motivace), a následně také za použití popisu konečného stavu – popisem toho, čeho chcete realizací projektu dosáhnout, kam se chcete dostat, jaké očekáváte výsledky.

Pro odborné sepsání cíle projektu je možné využít metodu SMART. S metodou SMART jsou cíle více strukturované a lépe sledovatelné. SMART cíle jsou: konkrétní (Specific), měřitelné (Measurable), dosažitelné (Attainable), smysluplné (Relevant) a časově vymezené (Timely).

No alt text provided for this image

 

Z pohledu jazykového vymezení by měl text popisovat toto: akci, zaměření, hodnotu.  Akci, kterou chceme vykonat pro dosažení našeho cíle, představují dějová slovesa – typicky se jedná o slova jako zvýšit, snížit, vyvinout, najít nebo získat. Zaměření představuje ústřední bod našeho snažení. Na co se zaměřujeme? Co chceme zvýšit, snížit, vyvinout, najít nebo získat? Hodnota je konkrétní vyčíslení našeho cíle. Co a o kolik chceme zvýšit, snížit nebo získat? Co chceme najít nebo vyvinout? Například: Cílem projektu je vývoj (akce) jednoúčelového stroje (zaměření) s parametry Z, V, K (hodnoty).

Nezaměnitelnost cíle

Cíl projektu má být nezaměnitelný (neboť zaměnitelnost, fakticky tedy nejednoznačnost, cíle by znamenala jeho nevyhodnotitelnost). Pro jasné určení cíle je tedy nutné definovat si na projektu to, co je na projektu neměnné, tj. to, co pokud se nepodaří, tak ztrácí realizace projektu význam. Z jasného, tudíž nezaměnitelného, cíle vyplývají kritéria, na základě kterých bude projekt vyhodnocován – hodnotí se tedy nikoli jednotlivé aktivity vedoucí k dosažení cíle, ale cíl jako takový, tj. výsledek projektu (případně rovněž dílčí cíle, tj. milníky projektu).

Co není cíl projektu

  • Popis realizovaných činností v rámci řešení projektu (činnost není cílem ale prostředkem k jeho dosažení).
  • Strategický či obchodní/komerční cíl firmy (např. vstoupit na americký trh).
  • Obecný důsledek realizace projektu (např. zvýšit konkurenceschopnost).
  • Popis cesty, jak se k cíli míním dobrat.

Cíle projektu a naplnění definice VaV

Jak jsme již zmiňovali v kapitole 1 tohoto seriálu, projektová dokumentace ve vztahu k daňové kontrole, tj. k finančnímu úřadu, „prodává“ projekt výzkumu a vývoje, který k odpočtu na VaV poplatník uplatňuje. První dojem čtenáře, který projekt nezná, je v tomto ohledu tedy velmi důležitý, a to jak z pohledu technického (přesvědčit čtenáře o tom, že jde evidentně o výzkum a vývoj), tak z pohledu srozumitelnosti a jasnosti všech částí dokumentu. Proto z cílů projektu musí jednoznačně vyplývat, že se bude realizovat nebo že se realizoval výzkum/vývoj a co bude nebo bylo jeho předmětem.

  • Cíl projektu doporučujeme vždy navázat na jednu či více z uplatnitelných činností dle Metodického pokynu MF-17.
  • V rámci popisu cílů projektu doporučujme popsat také ocenitelné prvky novosti (přínosy, přidanou hodnotu) projektu VaV a očekávané nebo překonávané (překonané) technické nejistoty (nebo technické obtíže, problémy) při realizaci / řešení projektu VaV.

Problematika více cílů projektu

Zákon explicitně nezakazuje zahrnout více cílů do jednoho projektu, nicméně dle smyslu a účelu daného ustanovení by tyto fakticky dílčí cíle měly být vzájemně jasně provázané a na sebe navazující, a to v technické rovině. Lze použít pomůcku: dílčí cíle (více cílů) v rámci jednoho projektu je v pořádku a skutečně se jedná jen o „dílčí cíle“ (nikoli fakticky o samostatné projekty), pokud by jejich vyjmutí způsobilo neřešitelnost projektu jako celku. Smyslem ustanovení zákona definujícího projektovou dokumentaci nepochybně není jedním projektem pokrýt celou vývojovou činnost firmy (přestože tato spolu často souvisí, např. právě tím, že jde o specializovanou produktovou linii nějakých výrobků, např. turbín, automobilů, u IT firem různých SW). Potenciálně nejednoznačné situace v tomto směru doporučujeme řešit formou samostatných projektů (bezpečnější z pohledu možné budoucí obhajoby v případě daňové kontroly).

Na závěr uvádíme nejčastější výtky ohledně popisu cílů ze strany finanční správy při daňových kontrolách:

  • Obecnost, vágnost, neurčitost, nejednoznačnost či dokonce nesrozumitelnost definovaného cíle – není zřejmé, co je cílem projektu.
  • Absence prvků vysvětlujících či zdůrazňujících, proč jde o VaV – není zřejmé, že se jedná o VaV projekt, nebo se naopak dokonce zdá, že se o VaV projekt ani nejedná.
  • Absence měřitelných kritérií, tj. cíl nesplňuje požadavek vyhodnotitelnosti – není zřejmé, jaké konkrétní parametry má cíl naplňovat/mít (technického/funkčního charakteru).

 

Náš seriál k problematice projektové dokumentace pro účely využití odpočtu na podporu výzkumu a vývoje zveřejňujeme na našich webových stránkách a také na LinkedIn. První díl seriálu se věnoval úvodu do problematiky, obecním doporučením, vazbě na avízo a lhůtám.

Tento seriál završíme webinářem, který Vám přinese cenné poznatky z konkrétních daňových kontrol projektové dokumentace k odpočtu na podporu VaV. Na webináři budete mít prostor položit našim specialistům i Vaše konkrétní dotazy.

Další díl seriálu o projektové dokumentaci zveřejníme 9.5.2023 a bude se týkat doby trvání projektu, řešitelů projektu a rozpočtu projektu.

Seriál pak bude pokračovat:

15.5.    4 díl: Jak definovat způsob kontroly a hodnocení projektu VaV

17.5.    Webinář: Projektová dokumentace – Typická rizika, zkušenosti z kontrol

Proč odpočet na výzkum a vývoj uplatňovat s Ayming

Ayming se na odpočet na podporu VaV specializuje a s přípravou projektových dokumentací má mnoho zkušeností. Zároveň má Ayming detailní přehled o aktuálních judikátech i o aktuálních postupech finančních úřadů.

Nabízíme expertízu, zkušenosti a garance. Jsme dlouholetý specialista na odpočet na výzkum a vývoj. Naši konzultanti pro inovace se specializují na technické aspekty odpočtu na VaV, znají legislativu, judikáty i praxi.

Pokud zvažujete zahájení uplatňování odpočtu na VaV nebo si nejste jistí, že uplatňujete správně, kontaktujte naše specialisty.

Získejte nezávaznou konzultaci s experty Ayming